La Bible en Fongbe - Nombres 1

Retrouvez les versets en fongbe du chapitre Nombres 1

Nombres 1 - Kɛ́nsísɔ́ 1

Nú è ɖo tɛn ná sɛ nú Goxɔ ɔ́ wɛ hweɖěbǔnu ɔ́, Levíi ví lɛ́ɛ wɛ ná nɔ́ tún; nú è nǎ nɔ te fí ɖé bó ɖó gɔnu ɖó fínɛ́ ɔ́, yědɛɛ lɛ́ɛ wɛ ná nɔ́ ján Goxɔ ɔ́. Nú mɛ ɖěvo ɖé sɛkpɔ́ ɔ́, è ná hu i.
Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront; quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront; et l'étranger qui en approchera sera puni de mort.
Izlayɛ́li ví ɖě lɛ́ɛ ɔ́, yě ɖó ná nɔ tɛn yětɔn mɛ, ɖo ahwangɔnu yětɔn yětɔn mɛ, ɖo ahwansyá yětɔn yětɔn kpá.
Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leurs divisions.
Amɔ̌, kúnkan Levíi tɔn lɛ́ɛ kɛ́ɖɛ́ wɛ ná nɔ́ ɖó gɔnu lɛ́ lɛ̌ dó Goxɔ ɔ́, bó ká ná nɔ́ ɖo azɔ̌ yětɔn wa wɛ. Énɛ́ ɔ́, Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ ná dɔn xomɛsin nyɛ Mawu Mavɔmavɔ tɔn dó yěɖée jí ǎ.”
Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël; et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage.
Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ wa nǔ, bɔ é sɔgbe xá lě e Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ nú Mɔyízi gbɔn é pɛ́pɛ́pɛ́.
Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse; ils firent ainsi.