La Bible en Fongbe - Deutéronome 7

Retrouvez les versets en fongbe du chapitre Deutéronome 7

Deutéronome 7 - Sɛ́nflínmɛ 7

Mi ma zé nǔ mɔ̌hun ɖěbǔ byɔ́ xwé mitɔn lɛ́ɛ gbe ó. Ényí mi zé byɔ́ xwé mitɔn lɛ́ɛ gbe ɔ́, Mawu nǎ sú mi kpó yě kpó sín kún dó. Lo ɔ́, nǔ mɔ̌hunkɔtɔn lɛ́ɛ bǐ wɛ è ɖǒ ná hɛn gblé bǐ dégbédégbé; mi ɖó ná gbɛ́ wǎn nú nǔ énɛ́ lɛ́ɛ, bó ná nɔ́ ba ná mɔ yě ɖó nukún wú vɔ́vɔ́ ǎ.”
Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cet chose, dévoué par interdit ; tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination,, car c'est une chose dévouée par interdit.